Wachlarz usług

CG Mechanical Engineering specjalizuje się w sektorze usług związanych z Mechaniką i Budową Maszyn. Poniżej przedstawiamy Państwu dziedziny podstawowych usług realizowanych przez naszą firmę.

 • Projektowanie maszyn, urządzeń, narzędzi specjalnych oraz części maszyn. Miedzy innymi: tłoczniki, uchwyty, matryce, formy, kształtowe narzędzia skrawające,  itp.
 • Przygotowanie technicznej dokumentacji produkcyjnej oraz projektów pod zleconą produkcję.
 • Projektowanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych.
 • Projektowanie urządzeń oraz doradztwo w zakresie techniki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, kriotechniki, energii odnawialnej i niekonwencjonalnej.
 • Wykonywanie analiz z zakres dziedzin: mechaniki ogólnej, wytrzymałości konstrukcji, termodynamiki, mechaniki płynów, podstaw konstrukcji maszyn, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, komputerowej analizy inżynierskiej, technik wytwarzania, przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Doradztwo oraz pomoc w wprowadzaniu technologii produkcyjnych oraz rozwiązywaniu związanych z nią problemów technicznych.
 • Audyty mediów takich jak sprężonego powietrza, podciśnienia, CO2, wody technologicznej gazów przemysłowych oraz urządzeń współpracujących w celu dostarczenia mediów na na stanowiska technologiczne.
 • Projektowanie stanowisk produkcyjnych.
 • Inżynieria odwrotna.
 • Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnych do uzyskanie certyfikatów oraz znaku CE wymagającego notyfikacji dla producentów dostawców i użytkowników maszyn zgodnych z obowiązującym prawem: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, ocena ryzyka, przygotowanie procedury oceny zgodności, badania konstrukcji oraz procesów wytwórczych, przygotowanie dokumentacji do maszyn nieukończonych oraz prototypów maszyn i urządzeń adaptowanych w przemyśle.
 • Instalowanie nowych oraz używanych maszyn i urządzeń, między innymi centrów obróbczych CNC, linii produkcyjnych.
 • Serwis maszyn przemysłowych, serwis maszyn papierosowych, serwis maszyn stolarki meblowej oraz okiennej, serwis maszyn CNC, serwis maszyn rolniczych, serwis wtryskarek i maszyn przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Przeprowadzanie napraw, przeglądów prewencyjnych, prac konserwacyjnych i remontowych maszyn i urządzeń  w oparciu o Total Productive Maintenance. /–/G∀ß®ȳ$

    Jak wygląda nasza typowa realizacja zleceń? Po otrzymaniu nowego zgłoszenia klienta, najpierw tworzymy odpowiednią ofertę. Obejmuje indywidualne koncepcje rozwiązania, kosztorysu i konkretny harmonogram. Świadomość ryzyka, umiejętności oraz dotychczasowe doświadczenia odgrywają ważną rolę, aby móc zaoferować naszym klientom najlepszą możliwą obsługę. Tak szybko, jak oferta zostanie stworzona i osiągnie fazę zamówienia, pomagamy naszym klientom w konstruktywnej realizacji, przez całą drogę do integracji w maszynie testowej lub wsparcia w danej dziedzinie. W przypadku prac rozwojowych serwisu lub technicznej obsługi klienta, to ściśle współpracujemy ze specjalistami z omawianych obszarów, aby szybko znaleźć rozwiązania oferując pomoc./–/G∀ß®ȳ$

———————————————————————————————————-

Ogólne warunki dostawy towarów i usług

(OWD)

1§ Postanowienia wstępne

1.1W rozumieniu niniejszym Ogólnych Warunków Dostawy Towarów (dalej:OWD) Odbiorcą jest podmiot, który składa zamówienie na towary lub usługi u przedsiębiorcy Mariusza Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CG Mechanical Engineering Mariusz Grabowski (dalej: cgme).

1.2Dostawa towarów i usług przez cgme na rzecz Odbiorcy odbywa się:

 1. w oparciu o umowę i OWD lub

 2. jeżeli brak umowy – w oparciu o zamówienie Odbiorcy przyjęte do realizacji przez cgme i OWD. 

  W przypadku, gdy umowa wskazana w pkt 1 bądź wskazanie w pkt 2 nie zawiera oświadczenia, iż integralną jej (jego) część stanowią niniejsze OWD, odbiorca składa cgme odrębne oświadczenie tej treści.

 3. Wierzytelność cgme względem Odbiorcy jest niezbywalna, za wyjątkiem przypadku, gdy cgme dokonuje zbycia wierzytelności w wykonaniu umowy faktoringowej i w celu polepszenia płynności finansowej cgme.

 4. Przeniesione przez Odbiorcę na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z umowy cgme z Odbiorcą lub z zamówienia Odbiorcy na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z umowy cgme z Odbiorcą lub z zamówienia Odbiorcy dopuszczalne jest wyłącznie za pisemną zgodą cgme.

 5. OWD znajdują zastosowanie z zakresie, w jakim umowa z danym Odbiorcą nie stanowi inaczej.

2§ Zamówienie

2.1 CG Mechanical Engineering realizuje dostawę towarów oraz

usług na podstawie zamówienia Odbiorcy. Zamówienie zostanie dostarczone do cgme drogą, mailową (za potwierdzeniem odbioru) i ewentualnie, dodatkowo listem poleconym. Każdorazowo Odbioraca winien jest uzyskać od cgme potwierdzenie otrzymania zamówienia w drodze mailowej, lub listownie. Zamówienie powinno określać:

 1. rodzaj towaru lub usługi,

 2. ilość towaru lub usługi,

 3. cenę jednostkową netto towaru lub usługi,

 4. termin i miejsce dostawy albo wzmiankę o odbiorze towaru lub usługi przez Odbiorcę z lub siedziby CGME ewentualnie miejsce i czas wykonania usługi,

 5. akceptację zakresu usługi.

  W przypadku gdy niektóre z wymienionych danych wynikają z umowy Stron bądź OWD, mogą być one pominięte w zamówieniu. W innym razie brak wzmianki w zamówieniu poczytuje się jako niedodany.

2.2Wyłączną podstawą realizacji zamówienia w zakresie ilości, rodzaju i cech produktu lub usługi jest dokument zamówienia, którego podpisanie oznacza, że Odbiorca składa oświadczenie określonej treści. Wszelkie próbniki, koncepcje lub projekty stanowią tylko wersję poglądową.

2.3CGME włącza możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w części dotyczącej zakresu usługi albo zmniejszenia ilości asortymentu. Zamówienia jak również uzgodnienia co do zmian zamówień pisemnych dostarczonych drogą mailową lub listem, mają formę :

 1. ustną,

 2. wiadomości elektronicznej

  wymagają potwierdzenia przez Odbiorcę w sposób określony w ust. 2.1 zd 2 OWD.

2.4Po otrzymaniu zamówienia przez CGME i zapłacenia zadatku zgodnie z ust.7.1 OWD, ewentualnie po otrzymaniu informacji o modyfikacji zamówienia stosownie do ust.2.3 OWD:

 1. w przypadku gdy Strony wiąże umowa, CGME w terminie określonym w umowie przyjmuje zmówienie do realizacji albo zgłasza zastrzeżenia do zamówienia, gdy jest ono niezgodne z umową lub jeżeli złożono modyfikację zamówienia – gdy modyfikacja zamówienia jest niemożliwa

 2. w przypadku gdy Strony nie wiąże umowa, CGME niezwłocznie przyjmuje do realizacji albo odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji lub zmiany zamówienia, przy czym odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji nie wymaga podania przyczyny odmowy, ani nie skutkuje odpowiedzialnością CGME;

  Oświadczenia, o których mowa w ustępie niniejszym,są składane przez CGME za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.5Projekt oraz koncepcja wykonaia przedmiotu umowy stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych CGME i nie jest przedmiotem odpłatnego zbycia na rzecz Odbiorcy, u którego jest realizowany.

2.6CGME świadczy również usługi polegające na inwentaryzacji pomieszczeń i analizy działalności Odbiorcy w celu opracowania koncepcji rozwiązań technicznych zagospodarowania wnętrz. Usługi takie nie są wyszczególnione, a nie będące wprost związane z dostawą towarów i usług, są każdorazowo przedmiotem oddzielnej wyceny.

3§ Dostawa

3.1CGME realizuje dostawy towarów i usług na warunkach podanych w zamówieniu przyjętym do realizacji przez CGME, umowie Stron – gdy została

zawarta – lub OWD.

3.2Jeżeli umowa z Odbiorcą nie stanowi inaczej, termin dostawy biegnie od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez CGME, jednak nie wcześniej niż od dnia zadatku zgodnie z ust. 7.1.OWD

3.3CGME nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy z przyczyn zależnych od Odbiorcy, niezależnych od CGME (np. awaria maszyn i urządzeń, opóźnienie dostawcy) lub z powodu siły wyższej (w szczególności klęsk żywiołowych, wojny, zamieszek, strajków, braku energii elektrycznej, ograniczeń nałożonych przez władze, utrudnionych warunków pogodowych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających wykonanie zadania).

3.4Co do zasady dostawy towarów i usług jest odpłatna chyba, że umowa stanowi inaczej. Jeżeli koszt dostawy obciąża CGME, towary wyprodukowane lub usługi zgodnie z danym zamówieniem będą dostarczone stosownie do uzgodnienia Stron jednorazowo albo sukcesywnie.

3.5Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, w razie sukcesywnych dostaw towarów i usług objętym jednym zamówieniem całość towaru opuści magazyn CGME w terminie wskazanym w harmonogramie realizacji dostaw, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty upływu terminu planowanej dostawy. Jeżeli towar nie opuści magazynu CGME we skazanym terminie z przyczyn Odbiorcy, w terminie tym wystawiona zostanie przez CGME fakrura VAT z tytułu dostawy, a Odbiorca zostanie obciążony kosztami przechowywania towarów.

3.6Dokumentem dostawy towarów i usług jest specyfikaja dostawy sporządzona w dwóch jednakowych egzemplażach, ewentualnie – dokument WZ. Dokument dostawy towarów i usług powinien zawierać w szczególności datę wydania z magazynu CGME, liczbę i cechy wydanego towaru. Dokument dostawy powinien ponadto zawierać pokwitowanie przyjęcia dostawy, zaopatrzone w czytelny podpis i pieczątkę pracownika Odbiorcy odbierającego dostarczone towary i usługi, datę przyjęcia dostawy. Domniemuje się, że rzecz została wydana z magazynu oraz usługa została zrealizowana w stanie zgodnym z umową lub złożonym zamówieniem. W przypadku gdy CGME dokonuje usługi, w ostatnim dniu usługi zostaje spisany protokół odbioru. Protokół odbioru jest dowodem na stwierdzenie na okoliczności związane z odbiorem, w tym w szczególności stwierdzenia niezgodności co do jakości, ilości lub terminu wykonania zamówienia przez CGME. Stwierdzenie nieprawidłowości w wykonaniu zamówienia następuje wyłącznie poprzez umieszczenie właściwego wpisu w dokumencie protokołu, pod rygorem uznania, że takich nieprawidłowości nie ma i nie stanowi podstawy do odmowy podpisania protokołu. Nieobecność przedstawiciela Odbiorcy lub odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do uznania, że doszło do czynności odbioru, jej ważności i skuteczności protokołu. Wówczas uważa się, że protokół został spisany z chwilą doręczenia jego dobioru dla Odbiorcy osobiście lub w każdy inny sposób, np. e-mailem lub pocztą.

3.7 CGME na własny koszt zapewnia standardowe opakowanie towaru zabezpieczające towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu. W miejscu przeznaczenia opakowanie to usunie. Za dodatkową odpłatnością towary mogą być pakowane w sposób zalecany prze Odbiorcę.

3.8Co do zasady montaż towarów zakupionych w CGME jest odpłatny, chyba że umowa lub zamówienie stanowi inaczej. Cena usługi montażu wynosi minimum 10% wartości zamówienia.

3.9Jeżeli w zakres zamówienia wchodzi usługa naprawy lub montaż Odbiorca jest obowiązany należycie przygotować miejsce montażu, tj. w szczególności zapewnić dostęp do pomieszczenia, w którym ma nastąpić montaż przez całą dobę, opróżnić miejsce z elementów stanowiących zagrożenie oraz utrudniających wykonanie usługi, media, w tym energię elektryczną (230V) dla obsługi urządzeń elektrycznych.

3.10Odbiorca jest zobowiązany powiadomić CGME w dacie złożenia zamówienia o wszelakich ograniczeniach związanych z dostępnością do miejsca dostawy lub wykonania usługi, w szczególności w zakresie obszaru terenu roboczego, godzin udostępnienia obiektu, ewentualnie o trwających pracach w lokalu, w którym znajduje się miejsce montażu, a nadto o innych utrudnieniach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie zamówienia w miejsu wskazanym przez Odbiorcę, a termin wykonania zamówienia ulega wydłużeniu.

3.11Ryzyko przypadkowej urtraty towaru przechodzi na odbiorcę z chwilą wydania towaru z

magazynu CGME.

3.12Własność towaru, w tym realizacja wszelkich usprawnień właściciela względem rzeczy (w tym uprawnienia do tytułu gwarancji) przechodzi na odbiorcę z chwilą zapłaty całości ceny.

3.13CGME zapewnia wszechstronną i kompletną gamę prduktów zamieszczonych

w ofercie, niemniej jednak z uwagi na dynamikę i postępującą zmianę trendów CGME zapewnia dostępność produktów, komponentów i usług znajdujących się w ofercie w ciągu kolejnych 24 miesięcy licząc od daty złożenia pierwszego zamówienia. W przypadku gdy dany produkt okazał się niedostępny CGME zaproponuje produkt zamienny możliwie najbardziej spełniający cechy dotychczas zakupionemu.

3.14Strony przyznają,że osoba czynna w lokalu Odbiorcy jest uprawniona do złożenia wszelkich oświadczeń niezbędnych dla wykonania umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, wskazując przedstawiciela stron. Założenie to odpada, jeżeli mimo wyznaczenia osoby upoważnionej do realizacji umowy lub zamówienia, nie jest możliwe pozyskanie jej podpisu lub zasięgnięcia stanowiska w sprawie umowy lub zamówienia.

4§ Cena

4.1Jeżeli umowa i Odbiorca nie stanowi inaczej, cena towaru i usługi obejmuje koszt:

 1. produkcji,
 2. wykonania usługi,
 3. dojazdu i zakwaterowaia związanych z wykonaniem usługi,
 4. opakowania, z zastrzeżeniem ust.3.7 OWD,
 5. magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 3.5 OWD,
 6. załadunku,
 7. opłat celnych eskportowych, jeżeli dostawa stanowi eksport, opłaty celne importowe ponosi Odbiorca we własnym zakresie.

4.2W przypadku gdy Strony wiąże umowa, cena danego towaru łub usługi jest stała, jednakże CGME zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku zmiany czynników cenotwórczych, a w szczególności podwyżki cen materiałów, usług, skali i miejsca przeznaczenia towaru lub wykonania usługi czy okoliczności dostawy i montażu. Ponadto ceny ulegają zmianie gdy, Odbiorca wprowadza zmiany w zamówieniu skutkujące zwiększonymi kosztami u CGME.

5§ Płatność

5.1Płatność ceny dokonywana jest w drodze przelewu na rachunek bankowy CGME.

5.2Związane z płatnością koszty bankowe powstałe po stronie Odbiorcy, a powstałą po stronie CGME – ponosi CGME.

5.3Jeżeli odrębna Umowa lub Zamówienie nie stanowi inaczej, Odbiorca wpłaca CGME zadatek w wysokości 40% wartości zamówienia z VAT. Pozostała część zapłaty wymagana jest najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą.Uchybienie terminowości płatności skutkować będzie:

 1. W przypadku opóźnienia przy wpłacie zadatku, przesunięciem terminu wykonania Zamówienia lub jeżeli opóźnienie we wpłacie jest większe iż 14 dni od daty podpisania zamówienia, CGME ma prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia, a poniesione w związku z realizacją koszty obciążają Odbiorcę. Przesunięcie terminu może być większe niż opóźnienie we wpłacie należności.
 2. W przypadku opóźnienia płatności końcowej przez Odbiorcę którejkolwiek z należności lub jej części uprawnia CGME do wstrzymania realizacji zamówień lub też wstrzymania montażu oraz wykonania usługi.

5.4Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy CGME.

6§ Gwarancja jakości towaru i usług oraz postępowanie reklamacyjne

6.1CGME zobowiązuje się Przy produkcji towarów oraz wykonywaniu usług dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

6.2Jakość i oznakowanie dostarczanego towaru oraz wykonywanych usług będzie odpowiadać obowiązującym normom, jak również wymaganiom określonym w zamówieniu przyjętym do realizacji lub umowie z Odbiorcą.

6.3CGME ponosi odpowiedzialność z tytułu zachowania należytej jakości towarów i usług na warunkach określonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku obrotu obustronnie profesjonalnego zostaje włączone obowiązywanie art.556kc. Gwarancja zostaje udzielona pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

6.4W przypadku gdy przedmiotem umowy są towary wyprodukowane lub przetworzone przez CGME, CGME ponosi odpowiedzialność za wady ilościowe i jakościowe towaru na podstawie OWU przez okres 12 miesięcy od daty wyprodukowania towaru. W przypadku gdy przedmiotem umowy są towary zakupione przez CGME u innego dostawcy, gwarancja należytej jakości oraz postępowanie reklamacyjne odbywa się na warunkach tegoż przedsiębiorcy.

6.5Jeżeli umowa z Odbiorcą nie stanowi inaczej, górną granicą odpowiedzialności zarówno kontraktowej, jak i deliktowej CGME za szkody poniesione przez Odbiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub zamówienia, w tym za szkody, za które CGME odpowiada w ramach zapewnieia należytej jakości towarów i usług, jest wysokość wynagrodzenia zapłaconego CGME za tę partię towarów lub tą usługę, w związku z którą szkoda wystąpiła. Opowiedzialność CGME nie obejmuje utraconych korzyści Odbiorcy ani wad powstałych wskutek nieprawidłowego wykorzystania, eksploatacji, montażu, przechowywania towarów przez odbiorcę.

6.6CGME odpowiada za wady produktu, w tym wady ukryte, zgłoszone CGME w terminie:

 1. 2 dni od daty dostawy w przypadku wad ilościowych;
 2. 7 dni do daty dostawy w przypadku wad jakościowych.
 3. Odbiorca jezt obowiązany zachować reklamowany towar do dyspozycji CGME.

6.7W przypadku stwierdzenia wady, Odbiorca może zgłosić następujące roszczenia: obniżenia ceny, naprawy albo dostawy rzeczy wolnej od wad. Tym samym wyłącza się regulację art. 560 w zw. Z art. 558 kc.

6.8Reklamacjia powinna zawierać: określenie zareklamowanej partii towaru, w tym podanie numeru zamówieia wewnętrznego zawartego w specyfikacji dostawy, datę dostawy, datę ujawnienia wady, przyczynę reklamacji, określenie roszczenia oraz zdjęcia obrazujące rozmiar i rodzaj stwierdzonej wady.

6.9CGME zobowiązany jest rozpatrzeć reklamacjię Odbiorcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację Odbiorcy w powyższym trrminie nie oznacza jej uwzględnienia. Termin rozpoczęcia reklamacji może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, o czym CGME poinformuje Odbiorcę, w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga specjalistycznych badań, które nie mogą być przeprowadzone samodzielnie przez CGME.

6.10Uwzględnieie reklamacji skutkuje stosownie do uznania Stron obniżenia ceny, naprawy lub dostawy towaru niewadliwego zamiast wadliwej części towaru na koszt CGME.

6.11W przypadku stwierdzenia istnienia wady w trakcie czynności

odbioru Odbiorca nie ma prawa wstrzymania płatności za wykonanie zamówienia, ust 6.3 stosuje się odpowiednio.

7§ Zabezpieczenia

7.1Odbiortca zobowiązany jest uiścić przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zadatek w wysokości 40% wartości Zamówienia powiększony o obowiązujący podatek VAT, na podstawie faktury zaliczeniowej.

7.2W przypadku, gdy w ocenie CGME sytuacja finanswa Odbiorcy nie zapewnia wykonania przez niego zobowiązań, CGME może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od ustanowienia przez Odbiorcę dodatkowego zabezpieczenia według własnego wyboru.

7.3Najpóźniej 3 dni przed przystąpieniem do dostawy, odbiorca zobowiązany jest uregulować względem CGME 100% należności z tytułu wykonania zamówienia.

8§ Postanowienia końcowe

8.1Do dostawy towaru przez CGME zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilnu (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przepisu art. 3854 kodeksu cywilnego nie stosuje się , a niniejsze OWD mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi wzorcami umów.

8.2Każde ze Stron zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczącej drugiej Strony oraz udostępnionych danej Stronie informacji technicznych, technoligicznych lub innych posiadających wartość gospodarczą, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczonych przez drugą Stronę jako poufne lub zastrzeżone („informacje poufne”). W okresie obowiązywania zakazu każda ze Stron zobowiązuje się nie przekazywać, jak też nie ujawniać informacji poufnych w jakimkolwiek zakresie i w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim ani też samemu nie wykorzystywać informacji poufnych – chyba, że za uprzednią zgodą drugiej Strony wyrażoną na piśmie, z wyłączemiem:

 1. informacji, które są już lub stają się publicznie dostępne z przyczyn niezależnych od Strony,
 2. ujawnienia wobec osób, które z racji pełnionej funkcji w instytucjach państwowych lub we władzach Strony mają prawo wglądu w dokumentację Strony lub co do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów regulacyjnych postępowanie sądowe lub administracyjne (z zastrzeżeniem, że Strona obowiązana do ujawnienia informacji powinna zawiadomić o tym niezwłocznie drugą Stronę),
 3. gdy Srtona była już wsześniej w posiadaniu informacji bez obowiązku zachowania ich w poufności,
 4. informacji, których przekazania wymaga wykonania zamówienia z zachowaniem najwyższej jakości i staranności, tj. w szczególności informacji, które powinny być przekazane wykonawcom, podwykonawcom i dostawcom biorącym udział w procesie wykonania zamówienia.

8.3Wszelkie koncepcie, rozwiązania techniczne, rozwiązania funkcionalne, wzornicze zamieszczone w ofercie lub materiałach poglądowych CGME stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa podlegającą ochronie przez czas nieokreślony, co nie uchyba § 2 ust. 2.5 ODW.

8.4Każda ze Stron zobowiązuje własnych pracowników i ich współpracowników oraz konsultantów do zachowania tajemnicy i zaniechania osób trzecich, których zachowaniu CGME nie mógł zapobiec.

8.5Powyższe zasady obowiązują przez okres kolejnych 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia przez Odbiorcę albo do czasu zwolnienia danej Strony z tajemnicy przez drugą Stronę.

8.6CGME dochowuje najwyższych standardów jakości wykonania prac i rzetelności kupieckiej. W przypadku gdy Odbiorca takich nie dochowuje CGME jest wolny od powinności respektowania tych standarduw.

8.7Wszelkie oświadczenia woli Strony i zawiadomienia składane drugiej Stronie na adres podany w umowie. Strony zobowiązują się informować się nawzajem o każdej zmianie adresów. Wszelkie oświadczeia woli i zawiadomienia wysłane na ostatnio podany adres uznawane będzie za skutecznie złożone.

8.8Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

8.9Wszelkie spory wynikające z umowy, zamówienia lub OWU rozstrzyga właściwy rzeczowo sąd dla siedziby CGME. /–/G∀ß®ȳ$

CG Mechanical Engineering

inż. Mariusz Grabowski

—————————————————————————————————————————

Pytania do CG Mechanical Engineering prosimy kierować na:

Instalacja, naprawy i  konserwacja maszyn / Installation, repair and maintenance of machinery

serwis(at)cgme.pl

mobile: +48 601 810 109

Logo CGME3Projektowanie maszyn i prototypowanie / Prototyping and designing of machines

cad(at)cgme.pl

mobile: +48 794 212 256

CGME Projektowanie i dokumentacja techniczna maszynKomentarze są zamknięte.