Doradztwo techniczne

            W tym miejscu eksperci-rzeczoznawcy zespołu CG Mechanical Engineering pragną podzielić się z Państwem naszą wiedzą i nowinkami technicznymi. Obecnie strona jest w przygotowaniu ale już mogą Państwo znaleźć kilka ciekawych informacji.

—————————————————————

SPIS ARTYKUŁÓW CG MECHANICAL ENGINNERING

 1. Esej >>Ø7H4<< Język techniczny jest językiem międzynarodowym.

 2. Inżynieria mechaniczna z przymrużeniem oka – czyli słowniczek branżowy oraz inne ciekawe zagadnienia.
 3. Kto smaruje ten jedzie.

 4. Transport pneumatyczny:) eżektor.

 5. Zagadnienia nowoczesnej techniki w kontekście wynalazczości oraz ochrony praw autorskich (usunięty).

 6. Komputerowa analiza zjawisk cieplno-przepływowych. Badanie przepływu powietrza w bezwładnościowym separatorze żył tytoniowych.
 7. Fizyka Nati.

 8. Analizy techniczne – MRS Metoda Różnic Skończonych.

 9. Optymalizacja zagęszczanie masy przy produkcji brykietu oraz pelletu z odpadów produkcyjnych klasyfikowanych jako pochodzących z rolnictwa, sadownictwa, upraw hudroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwarzania żywności. (w aktualizacji po nowelizacjach ustaw).

 10. Paliwa drugiej generacji – techniki spalania oraz bio-degradowalność paliw spełniających wymogi OZE. (w oczekiwaniu na autoryzację)
 11. E=MC2 czy Glejar w kontenansie publikacji mgr inż. Janusz Rucińskiego (w opracowaniu).

—————————————————————

>>Ø7H4<<
Język techniczny jest językiem międzynarodowym „Technical language is an international language”

Ø7H4 – według tabeli tolerancji ISO, otwór o średnicy 7mm z polem tolerancji od +0,004μm do 0,0μm. Ø7H4 – according to the ISO tolerance table,Hole diameter 7mm with tolerance from +0, 004mm to 0,0mm

„ Inżynieria Mechaniczna”„The Mechanical Engineering”

po polsku – Inżynieria Mechaniczna, in Polish – Inżynieria Mechaniczna,
po rosyjsku – Машиностроение, in Russian – Машиностроение,
po litewsku – Mechaninė inžinerija, in Lithuanian – Mechaninė inžinerija,
po białorusku – Машынабудаванне, in Belarusian – Машынабудаванне,
po ukraińsku – Машинобудування, in Ukrainian – Машинобудування,
po słowacku – Strojárstvo, in Slovak – Strojárstvo,
po czesku – Mechanické inženýrství, in Czech – Mechanické inženýrství,
po niemiecku – Der Maschinenbau, in German – Der Maschinenbau,
po ? – nie wiem, ale będę wiedział jeżeli jest to niezbędne. in ? -I do not know, but I will know if it is necessary.

Słownik terminów, jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów, a także dla nauczycieli. Uczniowie nie dysponują słownikiem, który by ustalał, zgodnie jakąś przyjętą konwencją, znaczenie terminów stosowanych w nauce. Brak jakiegokolwiek słownika utrudnia uczniom samokształcenie. The dictionary of terms, is intended primarily for students as well as for teachers. Students do not have a glossary to determine the meaning of the terms used in science in accordance with a convention. The absence of any dictionary makes it difficult for students to self-study.

„1.Podstawowa wiadomości o eksploatacji maszyn 1. Basic information about the operation of machines
1.1. Wiadomości wstępne 1.1. Introductory information
W obecnym okresie rozwoju cywilizacji ludzie na co dzień mają do czynienie z różnymi urządzeniami technicznymi. W zależności od swojej wielkości i przeznaczenia są to urządzenia …” „Technologia” Jerzy Zbigniew Czechowski Eugeniusz Górski „Tokarstwo” Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. In the current period of civilization, people every day have to do with different technical devices. Depending on their size and purpose they are devices … „” The Technology „Jerzy Zbigniew Czechowski Eugeniusz Górski” The Turners „Handbook for a basic vocational school
wydanie pierwsze the first edition
Warszawa 1990 Warsaw 1990
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne School and Pedagogic Publishing

„Niemożliwe Nie Istnieje” wystarczy robić swoje a na to co chcemy zmienić lub osiągnąć wystarczy tylko poczekać „Impossible does not exist” just do yours and for what we want to change or achieve, just wait..

Jestem dumny z tego że jestem technikiem a jestem jaki jestem. I am proud that I am a technicianand I am what I am
inż. Mariusz Grabowski

—————————————————————

Inżynieria mechaniczna z przymrużeniem oka – czyli słowniczek branżowy oraz inne ciekawe zagadnienia. CGMELogo CGME3Maszyna – Według DYREKTYWY 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. „maszyna” oznacza:

 • zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,
 • zespół określony w tiret pierwsze, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,
 • zespół określony w tiret pierwsze i drugie, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji,
 • zespoły maszyn określone w tiret pierwsze, drugie i trzecie lub maszyny nieukończone określone w lit. g), które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,
 • zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni.

Łapa – klocek rolujący. Przemysł produkcji papierosów. Element procesu łączenie filtrów.

Tulipanek – ostatnia mięsna część skrzydełka. Przemysł mięsno – spożywczy.

Zamarzanie – efekt przywierania powierzchni części najczęściej metalowych. Spotykany najczęściej przy pasowaniach luźnych przy niezabezpieczeniu powierzchni przed korozją oraz wilgocią.

Sutasz – ozdoba, biżuteria wykonana ze sznurków

Tretytka – w żargonie elektroników plastikowa opaska zaciskowo – montażowa.

Kaczuchy– manipulatory – roboty przemysłowe wykorzystywane to paletyzacji./-/G∀ß®ȳ$

——————————————————————————————Logo CGME3

Kto smaruje ten jedzie. CGME

Efektywność smarowania jest określona wartością czasu oraz przedziałem obciążeń i prędkości poślizgu, w którym zachodzi w danym skojarzeniu materiałowym tarcie bez uszkodzeń powierzchni, a współczynnik tarcia i zużycie osiągają minimalne wartości. Za główne kryteria efektywności smaru mogą służyć zatem następujące wskaźniki:obciążenie zatarcia, czas skutecznego działania porcji smaru, zużycie, współczynnik tarcia.

   W badaniach tribologicznych dotyczących oceny efektywności smarowania używa się również innych wskaźników. Na przykład niewycofana norma PN/C-04147:1976 „Przetwory naftowe – Badanie własności smarnych olejów i smarów” wprowadza cztery wskaźniki: obciążenie zespawania Fz, obciążenie zacierające Ft, graniczne obciążenie zużycia Goz oraz wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih.

 • Trybologia nauka zajmująca się zjawiskami zachodzącymi między powierzchniami trącymi. W eksploatacji ma znaczący wpływ na zużywanie elementów maszyn i urządzeń. Nauka ta obejmuje problemy tarcia, zużycia i smarowania; prekursorami dziedziny byli między innymi: Newton, Pietrow, Reynolds, Sommerfeld
 • Tarcie to całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (wewnętrzne) i powodujących rozpraszanie energii podczas ruchu. Tarcie zewnętrzne występuje na granicy dwóch ciał stałych. Tarcie wewnętrzne występuje przy przepływie płynów, jak i deformacji ciał stałych.

 Podział stosowany w technice uwzględniający występowanie środków smarnych:

 • Tarcie suche występuje wtedy, gdy między współpracującymi powierzchniami nie ma żadnych ciał obcych, (środka smarnego, cieczy, gazów). Jest ono intensywne podczas ślizgania się materiałów chropowatych. Występowanie tarcia suchego w przypadku połączenia ruchowego elementów maszyn jest szkodliwe, gdyż powoduje wydzielanie się dużej ilość ciepła, spadek wytrzymałości, zużywanie się współpracujących podzespołów. Natomiast w połączeniach spoczynkowych jest korzystne, gdyż pozwala na przeniesienie bez poślizgu sił pomiędzy współpracującymi elementami.
 • Tarcie płynne występuje wtedy, gdy powierzchnie tarcia są rozdzielone warstwą środka smarnego. Wówczas tarcie zewnętrzne jest zamieniane na tarcie wewnętrzne. Siła tarcia płynnego zależy wyłącznie od właściwości czynnika smarnego, a nie od właściwości powierzchni współpracujących. Wartość współczynnika tarcia płynnego jest mała i zależy od grubości warstwy cieczy smarującej, jej lepkości oraz od prędkości względnej elementów trących. Zużywanie elementów współpracujących podczas tarcia płynnego jest małe.
 • Tarcie graniczne występuje wtedy, gdy powierzchnie trące są pokryte środkami smarnymi zawierającymi substancje powierzchniowo czynne, które tworzą na powierzchniach elementów warstwy graniczne wyjątkowo odporne na duże naciski i trwale z nimi połączone. Zapobiega to powstawaniu tarcia suchego nawet przy zaniku dopływu środka smarnego.
 • Tarcie mieszane występuje w przypadku wystąpienia wszystkich lub co najmniej dwóch rodzajów tarcia./-/G∀ß®ȳ$

———————————————————————————————-
Logo CGME3

Transport pneumatyczny:) eżektor. CGME

         Tytułowe urządzenie Eżektor jest to rozwiązanie techniczne wywołujące spadek ciśnienia statycznego w rurociągu, w celu umieszczenia w tym rurociągu dodatkowej porcji gazów lub jakiegoś materiału.

        Spadek ciśnienia statycznego wywołany jest specjalnym przewężeniem, w którym następuje wzrost prędkości gazu zgodnie z prawem Bernoulliego, a co za tym idzie miejscowy wzrost ciśnienia dynamicznego i spadek ciśnienia statycznego. Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w wszelkiego rodzaju przenośnikach pneumatycznych, umożliwiając załadunek do nich np. ziaren zbóż i ich przemieszczanie razem z cząsteczkami powietrza. Eżektor stosuje się w przenośniku pneumatycznym w miejscu wprowadzania materiału do rurociągu np. pod koszem zasypowym. Na zasadzie eżektora działa też większość typów aerografów, gdzie strumień sprężonego powietrza przepływającego przez dyszę, zasysa farbę ze zbiorniczka. Bardzo podobnym urządzeniem jest inżektor (strumienica). Urządzenie podobne z zasady działania ale innej budowy i odmiennych parametrów.

 Eżektor przeznaczony do transportowania płynów nieagresywnych lub materiałów sypkich. Zasilanie sprężonym powietrzem. Stosowany jest również do szybkiego odpompowywania gazów o dużej objętości.

 • średnice dyszy 10÷75 10-3m.
 • maksymalne podciśnienie 500÷12500 Pa.
 • wydajność ssania 1,06÷144 nl/s.

Eżektory są to urządzenia działające w oparciu o zasadę zwężki Venturiego. Przez dyszę przepuszcza się strumień sprężonego powietrza, a w zwężonym przekroju dyszy wzrasta jego prędkość. Na wyjściu z dyszy wypływający strumień porywa cząsteczki powietrza z przestrzeni w której ma nastąpić spadek ciśnienia.

        Zalety eżektora w porównaniu z pompą próżniową:

 • brak zużycia,
 • dowolne położenie robocze,
 • brak nagrzewania,
 • oszczędność energii (zużycie energii tylko podczas aktywności),
 • niewielkie wymiary i ciężar,
 • wartość podciśnienia można regulować ciśnieniem sprężonego powietrza podawanego do dyszy,
 • możliwość zabudowy ssawki bezpośrednio na eżektorze,
 • możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

       Eżektory mogą być jednostopniowe lub wielostopniowe.

 • Eżektor jednostopniowy
 • Eżektor dwustopniowy
 • Eżektor trójstopniowy

Eżektory wielostopniowe posiadają kilka zwężek Venturiego umieszczonych szeregowo. Zwiększają one szybkość działania oraz objętość odsysanego powietrza. Powietrze odprowadzane z eżektorów wypuszcza się do atmosfery przez tłumik hałasu. Należy zapewnić odpowiednio duży przekrój wylotowy, aby nie dopuścić do wytworzenia przeciwciśnienia. Firmy oferują eżektory kompaktowe w postaci zespołów na które składają się:

 • eżektor
 • sterowany elektrycznie zawór sterujący zasilaniem dyszy
 • zawór zwalniania przyssanego detalu
 • przekaźnika podciśnienia
 • filtra odsysanego powietrza i tłumika dźwięku.

W układach podciśnienia umieszcza się między przyssawką a eżektorem filtry podciśnienia, zwane też filtrami ssania, które usuwają zanieczyszczenia mechaniczne z odsysanego powietrza. Zanieczyszczenia te mogłyby zmniejszyć lub całkowicie uniemożliwić przepływ powietrza przez dyszę, obniżając wydajność eżektora, a nawet go kompletnie unieruchamiając.

Filtr podciśnienia (ssania). W obwodach podciśnieniowych umieszcza się także przekaźniki podciśnienia. Sygnał wyjściowy przekaźnika podciśnienia generowany jest po osiągnięciu założonego poziomu podciśnienia. Brak sygnału wyjściowego może być spowodowany przez:

 • zbyt niski poziom podciśnienia (nieszczelna ssawka, zatkana dysza eżektora, niskie ciśnienie zasilania eżektora),
 • nieuzyskanie podciśnienia (brak manipulowanego przedmiotu lub jego nieprzyssanie).

         Jaki wpływ ma przewód podciśnienia i zasilania ciśnieniem wraz ze złączami na cały system podciśnienia? Rozmiar przewodu zasilania ciśnieniem musi odpowiadać poborowi powietrza generatora podciśnienia. Rozmiar przewodu podciśnienia musi odpowiadać zastosowanej czaszy przyssawki. Rozgałęziacz należy dostosować do rury i liczby dobranych czasz przyssawek.

        Rozmiar przewodu podciśnienia musi odpowiadać zastosowanemu generatorowi podciśnienia. Długie i cienkie przewody są często przyczyną powstawania wąskiego gardła i obniżają sprawność generatora podciśnienia. W konsekwencji generator podciśnienia zużywa więcej powietrza, ale nie wytwarza więcej podciśnienia (większy czas wytwarzania próżni).

        Wzór na średnicę nominalną [mm]

Złącze     dyszy Venturiego

Złącze       dyszy Venturiego = wysokie podciśnienie

Złącze       dyszy Venturiego = wysoka wydajność wysysania

Obowiązuje dla długości przewodu <= 0,5m, dla długości przewodu > 0,5m należy dobrać większą średnicę./-/G∀ß®ȳ$

 


Komputerowa analiza zjawisk cieplno-przepływowych. Badanie przepływu powietrza w bezwładnościowym separatorze żył tytoniowych. CGME

inż. Mariusz Grabowski

 Przedmiot analizy – cel i zakres analizy.

                Przedmiotem badania jest analiza prędkości przepływu powietrza w separatorze wstępnym żył tytoniowych, na maszynie do produkcji papierosów PROTOS 80-VE80(rys1), w celu wyeliminowani niepożądanych zawirowań tytoniu za kurtyną powietrzną separatora.

VE80 analiza


Fizyka Nati. CGMELogo CGME3

Elektrostatyka fizyka nieruchomych ładunków elektrycznych.
Elektryzowanie ciał przenoszenie między ciałami elektronów bądź jonów.

Wyróżniamy dwa rodzaje ładunków: dodatnie i ujemne.
Oddziaływanie elektrostatyczne może być dwojakiego rodzaju:
a) przyciągające – gdy ładunki są różnoimienne,
b) odpychające – gdy ładunki są jednoimienne.
Sposoby elektryzowania ciał: przez dotyk, poprzez tarcie, przez indukcję.

Elektryzowanie przez dotyk (zetknięcie ciała naładowanego z ciałem nienaładowanym) polega na przejściu nadmiaru elektronów z jednego ciała na drugie [można powiedzieć, że ciało nienaładowane ma „nadmiar” elektronów w porównaniu z ciałem naładowanym „+”, natomiast „niedomiar” w porównaniu z ciałem naładowanym „-„].
Elektryzowanie przez tarcie polega na przepływie elektronów z jednego ciała do drugiego podczas pocierania ich jedno o drugie. W ten sposób jedno ciało posiada nadmiar ładunku dodatniego, a drugie ujemnego.
Przykład: otarta suknem laska ebonitowa elektryzuje się ujemnie a sukno dodatnio. Laska szklana zaś potarta jedwabiem elektryzuje się dodatnio a jedwab ujemnie.

Indukcja elektryczna w fizyce wielkość używana do opisu pola elektrycznego, występuje między innymi w równaniach Maxwella. Opisuje natężenie pola elektrycznego wewnątrz ciała[1] Indukcja elektryczna wewnątrz ciała równa jest natężeniu pola elektrycznego poza ciałem, pomnożonemu przez współczynnik przenikalności elektrycznej materiału:

Oznacza to, że indukcja elektryczna zależy od właściwości elektrycznych ciała (materiału) (w przeciwieństwie do natężenia pola elektrycznego). Przykład: Do kawałka folii aluminiowej zbliżamy naelektryzowana przez pocieranie laskę ebonitową. Folia zachowuje się jak ciało naelektryzowane. Pod wpływem ujemnego ładunku zgromadzonego w ebonicie jony dodatnie folii są przyciągane, a elektrony swobodne odpychane (przemieszczają się).
Substancje/materiały(ciecze,ciała stałe) możemy podzielić na: Przewodniki W których nośniki ładunków mogą swobodnie się przemieszczać.(substancje dobrze przewodzące prąd elektryczny)np. woda, grafit, żelazo. Izolatory W których nośniki ładunków nie mogą swobodnie się przemieszczać (Zadaniem izolatorów w technice jest m.in. izolowanie przewodów linii elektroenergetycznych od siebie i od konstrukcji wspórczych.)

Prawo zachowania ładunku: Całkowity ładunek, odizolowanej grupie ciał będący sumą ładunków dodatnich i ujemnych nie ulega zmianie. ( Ładunek nie może powstać z niczego ).

Prawo o ładunkach elementarnych: Każdy ładunek ( dowolnego naelektryzowanego ciała ) jest całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego.

Ładunek elektryczny elementarny podstawowa stała fizyczna, wartość ładunku elektrycznego niesionego przez proton lub wartość bezwzględna ładunku elektrycznego elektronu, która wynosi: e ≈ 1,6*10-19 C(kulomba). Jest to najmniejsza i niepodzielna część ładunku elektrycznego. Po raz pierwszy elementarny ładunek elektryczny wyznaczył Robert Millikan w 1910 roku:

Prawo Coulumba Siła oddziaływania dwóch ładunków jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich wartości i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. K stała Coulumba określa z jaką siłą oddziałują dwa ładunki 1 Coulumba z odległości 1 metra (zależy od substancji, w jakiej umieszczone są ładunki)

Pole elektryczne to obszar, w którym na ładunek działa siła innego ładunku lub ładunków.

Pole elektryczne stan przestrzeni otaczającej ładunki elektryczne lub zmienne pole magnetyczne. W polu elektrycznym na ładunek elektryczny działa siła elektrostatyczna.

Koncepcję pola elektrycznego wprowadził Michael Faraday (w połowie XIX wieku) jako opis oddziaływania ładunków elektrycznych. Z biegiem czasu okazało się, że pole elektryczne ma dużo szersze znaczenie. Ładunek poruszający się wytwarza nie tylko pole elektryczne, ale również pole magnetyczne. W ogólności oba te pola nie mogą być traktowane oddzielnie, mówi się wtedy o polu elektromagnetycznym. Podstawowymi prawami opisującymi pole elektromagnetyczne są równania Maxwella. Nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych są fotony. Natężeniem pola elektrostatycznego w danym jego punkcie nazywamy jego siłę działającą na jednostkowy dodatni ładunek elektryczny umieszczony w tym punkcie pola./-/G∀ß®ȳ$


Analizy techniczne – MRS Metoda Różnic Skończonych. CGMELogo CGME3

            W pracy inżyniera bardzo ważny jest łatwy dostęp do metod ułatwiających analizę

elementów konstrukcyjnych. Jedną z takich metod jest Metoda Różnic Skończonych. Opanowanie MRS przez osoby posługujące się arkuszem kalkulacyjnym z jest bardzo łatwe a dostępność komputerów i programów z arkuszem kalkulacyjnym jest niemal powszechny.

      Jednym z ważniejszych do opisu i oceny zagadnień inżynieryjnych jest przepływ strumienia energii cieplnej. Strumień energii cieplnej często decyduje o właściwościach użytkowych i trwałości elementów konstrukcyjnych. Znajomość pola temperatury jest bardzo ceną informacją przy projektowaniu i badaniu elementów pracujących w środowisku źródeł ciepła o różnej temperaturze.

Logo CGME3

Projektowanie maszyn

G∀ß®ȳ$—————————————————————————————————————

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na dowolny tematy związany z Mechaniką i Budową Maszyn, zapraszamy do przesyłanie pytań na-kontakt(at)cgme.pl

www.cgme.pl Komentarze są zamknięte.