CG Mechanical Engineering

Innes 3D

                CG Mechanical Engineering opiera usługi na budowaniu zespołów niezależnych inżynierów, specjalizujących się w dziedzinie Mechaniki i Budowy Maszyn ale także z Automatyki i Robotyki, Elektrotechniki, Elektryki, Informatyki Stosowanej, Maszynoznawstwa, Procesów Wytwarzania, Materiałoznawstwa, Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Obróbki Skrawaniem, Mechatroniki, Eksploatacji Maszyn, Inżynierii Produkcji , Bezpieczeństwa Pracy oraz innych dziedzin technicznych niezbędnych dla przemysłu i procesów wytwarzania materiałów jak i gotowych produktów.

CG Mechanical Engineering bases its services on building teams of independent engineers specializing in mechanical engineering and machine building but also from automatics and robotics, electrical engineering, electricians, applied informatics, technical standards prized, Manufacturing processes, materials, plastics processing, machining, mechatronics, machine exploitation, manufacturing engineering, occupational safety and other technical fields necessary for industry and processes Production of materials and finished products.

        Dotychczasowe projekty oraz rozwiązania techniczne CG Mechanical Engineering z powodzeniem pracują w firmach zajmujących się produkcją:

 • wyrobów tytoniowych,
 • mebli,
 • maszyn rolniczych,
 • energii,
 • łodzi oraz jachtów,
 • stolarki okiennej,
 • produktów spożywczych,
 • wyrobów z tworzyw sztucznych,
 • kompozytów oraz laminatów,
 • części maszyn,
 • konstrukcji spawanych,
 • oraz innych przedsiębiorstwach, placówkach szkoleniowych, firmach usługowych nie posiadających odpowiedniej wiedzy oraz zaplączą technicznego. 

        Previous projects and technical solutions CG Mechanical Engineering work successfully in manufacturing companies:

 • tobacco products,
 • furniture,
 • agricultural machinery,
 • energy,
 • boats and yachts,
 • window joinery,
 • food products,
 • plastic products,
 • composites and laminates,
 • machine parts,
 • weldments,
 • and other enterprises, training establishments, service providers with no knowledge and technical support.

         Jesteśmy specjalistami oferującymi wsparcie w sprawach technicznych wszeroko pojętej dziedzinie Mechaniki i Budowy Maszyn. Dedykowany przez nas zakres usług pozwala na współpracę zarówno w początkowej fazie działalności produkcyjnej oraz również pozwala na zapewnienie pełnej opieki technicznej. Oferujemy naszym klientom wsparcie w dostępie do szeroko pojętej myśli technologicznej. Zapewniamy pomoc w opracowaniu optymalnego rozwiązania danej koncepcji, pomysłu i wcielenie jej w rzeczywiste urządzenie lub rozwiązanie techniczne. We are specialists offering technical support in the wide wider field of mechanics and machine construction. Our dedicated range of services allows you to cooperate both in the initial phase of the production activity and also allows you to provide full technical care. We offer our clients support in accessing widely wider technological thought. We provide assistance in developing an optimal solution for the concept, idea and incarnation of it in a real device or technical solution.

 

Prowadnica

       Głównym założeniem CG Mechanical Engineering jest realizacja zapotrzebowania podmiotów gospodarczych w usługi w zakresie Mechaniki i Budowy Maszyn. To jest wsparcia oraz prowadzenia projektów, od koncepcji do gotowego urządzenia wraz z pomocą w realizacji prototypu, dokumentacji oraz urządzeń pobocznych.The main premise of CG Mechanical Engineering is the realization of the needs of operators in the mechanics and machine building services. It is the support and guidance of projects, from conception to the finished device with assistance in the implementation of prototype, documentation and side devices. Koncepcja naszej firmy zrodziła się z potrzeb klientów i została opracowana przez inżynierów – pasjonatów Mechaniki i Budowy Maszyn. Celem przyświecającym naszej działalności jest wsparcie firm w dostępie do szeroko pojętej myśli technologicznej. Zapewniamy wsparcie w opracowaniu optymalnego rozwiązania danej koncepcji, pomysłu i wcielenie jej w rzeczywiste urządzenie. The concept of our company arose from the needs of our customers and was developed by engineers-enth usiasts of mechanical engineering and construction. The aim of our business is to support companies in accessing widely wider technological thought. We provide support in developing an optimal solution to the concept, idea and incarnation ofthe actual device.

        W tej formie wspieramy rozwiązania technicze dedykowane dla podmiotów związanych z procesem wytwarzania od 2015 roku.

           Zapraszamy partnerów oraz sympatyków działalności CG Mechanical Engineering, do „ceremonialnego otwarcia piątego szampana” na kolejny roku działalności. Ceremonia otwarcia szampana panowania jest na godzinę 19:00 06-VII-2019 w siedzibie firmy. Więcej informacji w zakładce „partnerzy” lub w siedzibie firmy./‰/G∀ß®ȳ$

Logo CGME3Inżynieria Mechaniczna i związane z nią doradztwo techniczne. 

Czym jest miłość? – „Miłość jest tym co robisz dla nas” E.G.R. What is love? – „Love is what

you do for us” E.G.R

 Komentarze są zamknięte.